Custom Order for EBONY (Strawberry Shortcake)

Custom order for Ebony.  Strawberry Shortcake themed outfit.